QBox

parallax-image

Hållbarhet


Klimatrapport 2020

2020 var ett år som medförde stora förändringar, både ur ett globalt perspektiv och för varje enskild individ. Hemarbete och stängda gränser gjorde det extra tydligt för oss hur pass mycket våra transporter påverkar vårt samlade utsläpp av koldioxid.

Jämfört med 2019 så minskade vi utsläppen med 81% eller 45 ton CO2! Den största skillnaden kommer utav att vi inte har flugit överhuvudtaget, men även färre pendlingsresor har bidragit till minskningen.

Det beslut vi tog förra året att framöver sträva efter att investera i projekt som binder koldioxid står fast och vi tittar nu på flera olika lösningar och samarbetspartners. Vi räknar med att till hösten ha en plan för hur vi på bästa sätt kan bidra till att dra ned växthusgaser från atmosfären. Att hålla våra egna utsläpp så låga som möjligt kommer också givetvis fortsättningsvis att vara en prioritet.

Klimatrapport för 2019

Under hösten 2020 så har vi på qbox lärt oss mer om vad vi kan göra för att bromsa och motverka pågående klimatförändringar. Vi har försökt identifiera vilka åtgärder som är mest effektiva i det långa loppet och vilka som kanske rent av kan ha negativa effekter.

Resultatet av detta arbete har lett till att vi ändrat inriktning på vårt eget klimatarbete vilket vi ser som en stor framgång för både oss och miljön. Vi har studerat vad man idag vet om kolcykler och hur det faktiskt invaliderar klassisk klimatkompensation. Den långa kolcykeln tar 100-200 miljoner år att fullborda ett varv. Det är från den vi tar fossila bränslen. Den korta kolcykeln tar 100-1000 år att fullborda ett varv och det är det utbyte som sker mellan atmosfär och växter. Det går alltså inte att pumpa ut koldioxid från den långa kolcykeln och förvänta sig att investeringar i den korta kolcykeln sväljer överskottet.

Det bästa för att förhindra uppvärmningen av klimatet är att dra ned på och helst sluta använda fossila bränslen. Det näst bästa är att utnyttja teknik som drar koldioxid från atmosfären och lagrar kolet geologiskt. Det tredje bästa är att se till att de stora kolsänkor som finns idag inte förstörs, t.ex. genom att bevara gammelskog och myr- och torvmarker. Det sämsta alternativet ur flera perspektiv, om målet är att sänka halten av koldioxid, är att plantera skog.

Så, istället för att räkna ut vårt klimatavtryck, med målet att kompensera för det, så väljer vi att prioritera och maximera investeringar i projekt med potential att binda kol för en lång tid framöver, oavsett storleken på eget avtryck.

Vi fortsätter vårt samarbete med ZeroMission för att kunna mäta vårt klimatavtryck och hitta sätt att minska det på samtidigt som vi stödjer allt effektivare klimatprojekt. I år valde vi ett vattenreningsprojekt i Uganda som minskar behovet av ved och kol tack vare effektiva filter samtidigt som det också leder till färre vattenburna sjukdomar. Vi inleder även en dialog kring investeringar i projekt som exempelvis ämnar att lagra koldioxid geologiskt med vår samarbetspartner.

2019 missade vi tyvärr CO2-målet vi själva satt upp pga av ett ökat utsläpp i samband med en konferensresa där vi flög över atlanten. 56ton CO2 blev resultatet och istället för en sänkning med 25% som vi satt upp ökade utsläppen med 195%. Det visar på de förödande konsekvenser flygresor har på våra lokala utsläppsmål och de globala utsläppsutmaningar vi står inför tillsammans.

Klimatrapport för 2018

Vi har under 2018 mer än halverat vår klimatpåverkan från förgående år, främst genom att ha vi har flyttat konferenser till Norden och har på så sätt minskat våra flygresor.

Vårat utsläpp blev för 2018 blev 19 ton CO2e jämfört 46 ton CO2e för 2017.

 

Vi har även i år valt att kompensera för vårat klimatutsläpp i ett projekt som röstats fram. Årets projekt blev Duran Rambun i Indonesien. Det syftar till att skydda skogen i hjärtat av Sumatra, vilket man gör genom månatliga patrulleringar, samtidigt som man mäter och rapporterar skogstillväxt och biodiversitet.

Vi klimatkompenserar för 240% av klimatutlsläppet, vilket i år ledde till att vi kompenserade för motsvarande 65 ton CO2e med hjälp av ZeroMission. Positivt för klimatet med andra ord! 

Klimatrapport 2017

Vi verkar aktivt sedan 2017 för ett mer hållbart samhälle. Som företag påverkar vi miljön genom våra val och är därmed en del av ett vår tids största problem. För att vända detta och bli en del av lösningen arbetar vi aktivt med att synliggöra vår del i helheten. Vi började med att identifiera företagets koldioxid-avtryck och fokuserar initialt på hur vi kan minska det. I kombination med ett ökat internt intresse gör vi olika investeringar i projekt som minskar den globala klimatpåverkan.

ZeroMission har hjälpt oss längs vägen och stöttat med ideer och investeringsråd.

Utsläppt CO2

För året 2017 gjordes en intern datainsamling, vilken sedan låg till grund för en klimatkompensationsberäkning.
Datat räknades om mha ZeroMissions beräkningsmodell till ton CO2, vilken gav att QBOX var totalt ansvarigt för utsläpp av 46 ton C02. Utav dessa presenteras här top fyra kategorier av utsläpp, samt alla resterande samlade som ”övrigt”, i tabellform nedan.

Vad vi har gjort

2017 kompenserade QBOX för 46 ton CO2-utsläpp, genom sponsring av det internt framröstade Gold Standard-certifierade projektet
Solvatten i uganda.

Solvatten i uganda

Från ZeroMissions hemsida:
”Solvatten är en svensk uppfinning som renar och värmer vatten. Produkten räddar liv då den effektivt förhindrar spridning av vattenburna sjukdomar. Genom att kombinera flera väldokumenterade metoder för vattenrening kan Solvatten ge mellan 11-33 liter drickbart vatten per dag, liksom varmt vatten att använda för såväl personlig hygien som för andra syften. Samtidigt ger Solvatten klimatnytta genom att minska behovet av ved, träkol och andra bränslen.”
Läs mer på ZeroMissions hemsida om projektet Solvatten i Uganda eller direkt på Solvattens hemsida.

Foto: Solvatten AB

Vad gör vi nu?

  • Strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck utifrån våra uppsatta mål
  • Gör en årlig beräkning av vårt koldioxidavtryck, med samma eller bättre precision än föregående år
  • Klimatkompenserar enligt vår årliga beräkning

Mål

Att minska vårt koldioxidavtryck för våra flygresor med 25% till 2019
Att öka precisionen i datat vi baserar vår klimatkompensationsberäkning på
Att erbjuda alla anställda installerade energimätare i hemmet, så vi som individer fokuserar på det vi kan påverka även privat